ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Προγράμματα-Ενότητες του Ε.Β.Ε.
(αποσπάσματα από την 1111/23-02-2017)
(τελευταία ενημέρωση: 08/03/2017)

 

κορυφή σελίδας

1. Γενικά στοιχεία Προγραμμάτων – Ενοτήτων του Ε.Β.Ε.

• Το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης εντάσσει τις δραστηριότητές του σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από την Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες. Πρόκειται δηλαδή για προγράμματα της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, τα οποία είναι ταυτόχρονα και θεματικές ενότητες, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται κάθε επιμέρους δράση του Ε.Β.Ε.

• Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 οι ενότητες διαμορφώνονται ως εξής:

(α) Πρόγραμμα-ενότητα: «Γραμματισμός και Εκπαίδευση».

(β) Πρόγραμμα-ενότητα: «Δημιουργικός Εθελοντισμός».

(γ) Πρόγραμμα-ενότητα: «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο».

(δ) Πρόγραμμα-ενότητα: «Μουσείο και Εκπαίδευση».

• Τα προγράμματα-ενότητες δύνανται να περιλαμβάνουν Ομάδες Εργασίας, Επιστημονική Επιτροπή, Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίες συστήνονται κατόπιν προσκλήσεων ενδιαφέροντος προς τους χώρους των ενδιαφερομένων.

• Τα προγράμματα-ενότητες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε δράση χρειαστεί στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως, επιμορφώσεις, εκδόσεις, αρχεία, εκδηλώσεις και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, με την έναρξη και την ολοκλήρωση κάθε δράσης να διαμορφώνεται με βάση τις σχετικές εγκυκλίους.

 

 

2. Ειδικά στοιχεία Προγραμμάτων – Ενοτήτων του Ε.Β.Ε.

 

κορυφή σελίδας

2.1. «Γραμματισμός και Εκπαίδευση»

• Η ενότητα «Γραμματισμός και Εκπαίδευση» συνδέεται με τις συλλογές αντικειμένων γραμματισμού και τα εκπαιδευτικά φυλλάδια – εκδόσεις του Ε.Β.Ε. μέσα από τις πιλοτικές χρήσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, που δρομολογούνται ως μαθητικά βιωματικά εργαστήρια (Μ.Β.Ε.), και υλοποιούνται παρουσία του/της εμψυχωτή/τριας και των συνοδών εκπαιδευτικών είτε:

(α) κατά την επίσκεψή τους στο Ε.Β.Ε., είτε

(β) στη σχολική μονάδα με χρήση υλικών που παρέχει ή υποδεικνύει το Ε.Β.Ε.

• Η ενότητα αυτή συνδέεται, επίσης, με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα γραμματισμού, ιδιαίτερα κριτικού, όπως αυτός διαμορφώνεται σε διάφορους χώρους (κριτικός μιντιακός γραμματισμός, κριτικός πληροφορικός γραμματισμός, κριτικός επιστημονικός γραμματισμός κ.λπ.).

• Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και στις Εν.Β.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, η ενότητα περιλαμβάνει δύο θεματικές που αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαια:

(α) Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

(β) «Περιπέτειες στη ‘Γραμματοπία’»: Εκπαίδευση για την ενεργό πολιτότητα και εγγράμματος πολιτισμός.

 

κορυφή σελίδας

2.2. Δημιουργικός Εθελοντισμός

• Η ενότητα «Δημιουργικός Εθελοντισμός» στοχεύει να μελετήσει και να αναπτύξει τα οφέλη των μορφών εθελοντισμού που δημιουργεί η Εκπαίδευση, οφέλη που αφορούν τόσο την ίδια όσο και την κοινωνία.

• Τα σχολεία είναι ίσως οι μόνες πηγές δημιουργικών ιδεών εθελοντισμού, που στηρίζονται σε κοινωνικά και πολιτισμικά κριτήρια υψηλών αξιών ζωής και ανθρωπισμού όπως γίνονται αντιληπτά όλα αυτά στην Εκπαίδευση.

• Ο όρος «δημιουργική» αφορά στην ποιότητα αυτή, που εύλογα δε θεωρείται δεδομένη σε κάθε μορφή εθελοντισμού.

• Η Εκπαίδευση μπορεί να παρέχει «κριτικό δημιουργικό εθελοντισμό», στο πλαίσιο μιας «Κριτικής Δημιουργικής Εκπαίδευσης» (Κ.Δ.Ε. Critico-creative Education ή Critical Creative Education - C.C.E.), που προάγει τις αξίες της Εκπαίδευσης και του Ανθρώπου, που διαχρονικά αναδείχθηκαν στον πολιτισμό μας.

• Οι επιμορφώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος-ενότητας στοχεύουν να δώσουν μέσα (aids) στους/στις εκπαιδευτικούς ώστε να προάγουν τα στοιχεία αυτά μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις επόμενες γενιές, να συμβάλλουν δηλαδή στον ολοκληρωμένο, κριτικά σκεπτόμενο, άξιο και ικανό πολίτη που επιζητούν τα αναλυτικά προγράμματα.

• Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και στις Εν.Β.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, η ενότητα περιλαμβάνει τη θεματική:
«Βιοκύκλωση – Βιοθρυμματισμός – Βιοεθελοντισμός».

• Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής - επίσης για τη σχολική χρονιά 2016-2017 - βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα δημιουργικού εθελοντισμού: «δώρο έλαβα, δώρο… δίνω!», (Α.Π. 222/16-01-2017), με σκοπό να αξιοποιήσει απαξιωμένα παιχνίδια (toys) των μαθητών/τριών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Επίσης στο πλαίσιο της ενότητας αυτής εντάσσεται η έκδοση του Τετραδίου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Εκπαιδεύουσα Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ISBN : 978-960-88469-7-5).

 

κορυφή σελίδας

2.3. Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο

• Η ενότητα «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» στοχεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία της «κοινωνίας και πολιτείας του ήχου», που αναπτύσσεται στις μουσικές και ηχητικές δράσεις (ορχήστρες και κάθε μορφής μουσικές ή ηχητικές συμπράξεις) μετασχηματίζοντας την εμπειρία αυτή σε εκπαιδευτικά μέσα και μεθοδολογία.

• Απορρέει από εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο των Σχολικών Δραστηριοτήτων που ξεκινούν από το 2014 στη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας και αποτελεί συνέχεια αυτών.

• Σχετίζεται με το υπό ανάπτυξη του Εθνικό, Επιστημονικό, Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός» (sound.sch.gr) , το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου δικτύωσης της Εκπαίδευσης με την Επιστημονική έρευνα (Πρωτοβάθμια – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

• Βασική υπόθεση εργασίας του προγράμματος – ενότητας αυτής είναι ότι «ο ήχος και οι μορφές οργάνωσής του (μουσική) οδηγούν τους ανθρώπους σε τρόπους δράσης και επικοινωνίας, που θα μπορούσαν να προεκταθούν και να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα».

• Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας αυτή «κάθε Ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως μια Ορχήστρα • κάθε τί που κάνουμε είναι ένα “τραγούδι”, ή, ακριβέστερα, μια “σύνθεση”».

Ο τρόπος αποτελεσματικής συνεργασίας των μουσικών στις ορχήστρες, ως ένα μοντέλο συνεργασίας με απόλυτη επιτυχία έχει να μας δώσει ιδέες και τεχνογνωσία για κάθε συνεργασία, για κάθε πρόβλημα συνεργασίας • δεν εξαιρείται βέβαια η Εκπαίδευση, την οποία θέτουμε στο επίκεντρο.

• Μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «αλήθεια του ήχου», που αποκαλύπτει την ουσία των πραγμάτων σύμφωνα με την Φυσική Επιστήμη (υπερηχογραφήματα, στηθοσκόπιο, αυτοψίες μηχανικών, ηχοβολισμοί, ραντάρ ήχου κ.λπ.) είναι μια «αλήθεια» που ισχύει και στην Κοινωνική Επιστήμη, αφορά δηλαδή και την ηχητική διάσταση της κοινωνίας και των μορφών συνεργασίας της. Αυτή η μεταφορά μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τους/τις μαθητές/τριες προκειμένου να υποδεχτούν όσα πρεσβεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα-ενότητα.

• Η ενότητα περιλαμβάνει τρείς θεματικές, με βάση τρείς προσεγγίσεις των παραπάνω:

(i) προσέγγιση με το ηχητικό μας σώμα (Σωματικά Κρουστά)

(ii) προσέγγιση με ηχητικές χρήσεις αντικειμένων της καθημερινότητας (Ηχητικά αντικείμενα – «Ορχήστρα των Πραγμάτων» ) και

(iii) προσέγγιση με χρήση σχολικά κατασκευασμένων μουσικών οργάνων (Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα – Κινητά εργαστήρια οργανοποιίας).

• Προκύπτουν έτσι οι τρεις ομώνυμες θεματικές που ακολουθούν:

(α) Ήχος, κίνηση και Εκπαίδευση: Τα «σωματικά κρουστά» (body Percussion) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

(β) «Ορχήστρα των Πραγμάτων»: γενικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

(γ) «Κινητό Εργαστήριο Οργανοποιίας»: ειδικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία με κατασκευές.

 

κορυφή σελίδας

2.4. Μουσείο και Εκπαίδευση


• Η ενότητα «Μουσείο και Εκπαίδευση» αναδεικνύει την διαχρονική σχέση σχολικών δραστηριοτήτων και μουσειακών πρακτικών, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος πρακτικών, έργων και βιβλιογραφικών στοιχείων.

• Στοχεύει να δώσει βιωματικά εκπαιδευτικά μέσα της σχέσης αυτής στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στην εποχή των Τ.Π.Ε. όπου τα «αντικείμενα» χάνονται και γίνονται «ψηφιακά αντικείμενα».

• Το σχολείο, σε πολλές περιπτώσεις, συλλέγει, δημιουργεί, συντηρεί, διαφυλάττει, εκθέτει και οργανώνει εκθέματα με εκπαιδευτική, πολιτισμική και κοινωνική αξία, δηλαδή από τη φύση του το σχολείο συλλέγει δυνάμει μουσειακά εκθέματα.

• Οι θεματικές και οι τύποι μουσειακών συλλογών των σχολικών μονάδων είναι απεριόριστες, ακολουθώντας την πορεία της επιστημονικής γνώσης, ώστε συχνά να βλέπουμε τελείως νέους, ανύπαρκτους μέχρι τώρα, τύπους και τους τρόπους συγκρότησης συλλογών και εκθέσεων.

• Η εκπαίδευση επιχειρεί να αναπλαισιώσει την πραγματικότητα μέσα από τον κριτικό προβληματισμό, ακριβώς όπως και οι μουσειακές συλλογές το επιχειρούν κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις για τις λειτουργίες των μουσείων.

• Στο πλαίσιο του προγράμματος-ενότητα αυτού, συγκροτούνται μουσειακές συλλογές στο Ε.Β.Ε., με υλικά που αναζητούνται, βρίσκονται ή παραχωρούνται – χωρίς να μεταβιβάζεται η κυριότητά τους – από σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς.

• Το «Μουσείο Γραμματισμού», που λειτούργησε πιλοτικά τη χρονιά 2015-2016 καθώς και το «Μουσείο Παιχνιδιών» για το οποίο συγκεντρώνεται υλικό στο πλαίσιο της δράσης «δώρο έλαβα, δώρο… δίνω!», είναι ενδεικτικοί κόμβοι διαμόρφωσης μουσειακών συλλογών, στο πνεύμα αυτό.

• Σε κάποιες περιπτώσεις, βιβλιοθήκες σχολικών μονάδων αποτελούν παράλληλα δυνάμει μουσεία βιβλίου και γραμματισμού, δεδομένου ότι έχουν πολλά, σπάνια, παλιά και ενδιαφέροντα για πολιτισμική προσέγγιση βιβλία.

• Κατά τη χρονιά 2016-2017 στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται η θεματική Εν.Β.Ε.:
«Project Schoolseum»: Μουσείο και Σχολείο στις Σχολικές Δραστηριότητες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


| TEL.: +30 2721361544, +30 6932153845 | FAX: +30 2721361481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: edulab.sch.gr|

 


 

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 


με την υποστήριξη

GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017